บุคลากร กองบริหารทั่วไป

งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

น.ส.กนกวรรณ เล้าอรุณ

รักษาการแทนหัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ติดต่อ 3256

น.ส.นันทพร มากมูล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ติดต่อ 3256

น.ส.เฟื่องลัดดา เทพสถิตย์ศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ติดต่อ 3256

นายวินัย จอมแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 3112

นายถาวร คล้ายวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ติดต่อ 3112

นายคมพิพัฒน์ คงอมรสังข์

นักประชาสัมพันธ์
ติดต่อ 3256

น.ส.ดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

นักประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 3256

น.ส.ศันสนีย์ ทรัพย์ฤทธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ติดต่อ 3256

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191