บุคลากร กองบริหารทั่วไป

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางวิมลวรรณ เพียซ้าย

รักษาการแทนหัวหน้างานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ ติดต่อ 3905

กลุ่มภารกิจ จัดการงานทั่วไปและสวัสดิการ

นางประไพ บุญรังษี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ จัดการงานทั่วไปและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการพิเศษ ติดต่อ 3132

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจจัดการงานทั่วไปและสวัสดิการ

กลุ่มภารกิจการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุมา สระหงษ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มภารกิจ การเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ติดต่อ 3119-3120

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจ พัสดุและอาคารสถานที่

นางสาวปารณีย์ เชียงกา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พัสดุและอาคารสถานที่

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ติดต่อ 3119-3120

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจพัสดุและอาคารสถานที่

กลุ่มภารกิจหารายได้

นางประไพ บุญรังษี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หารายได้

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการพิเศษ ติดต่อ 3132

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจหารายได้

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191