ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

     เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วิสัยทัศน์

     บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่องค์กรที่มีคุณภาพ

     (Services with Innovation and Technology approaching the Quality Organization)

พันธกิจ

     สนับสนุนการบริหารงาน และผลิตบัณฑิตของวิทยาเขตกำแพงแสน


ค่านิยม

  • SMART :
  • SERVICE MIND : มีจิตบริการ
  • Morality : มีคุณธรรม
  • Aim : มีเป้าหมายเดียวกัน
  • Responsibility : มีความรับผิดชอบเดียวกัน
  • Teamwork : การทำงานเป็นทีม

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191