การจัดการความรู้

Knowledge Management

OPL แต่ละกอง

อ่านต่อ..             

KU-KM Day 2018

รูปภาพ และไฟล์นำเสนองาน KU-KM Day 2018

อ่านต่อ..             

KM กองบริการกลาง

นวัตกรรมการทําเจลประคบเย็นด้วยตนเอง สําหรับลดอาการปวดและบวม 

อ่านต่อ..      คลิปวิดีโอ..       Poster..

การจัดการความรู้ โดยใช้ SIAM-PDCA Model ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการดูแลสระว่ายน้ำ 1 

อ่านต่อ..      Poster..

KM กองบริหารวิชาการและนิสิต

การจัดการความรู้การให้บริการนิสิตและการให้คําแนะนําด้านการศึกษา 

อ่านต่อ..      คลิปวิดีโอ..       Poster..

KM กองบริหารทั่วไป

การพัฒนาการดําเนินงานด้านระบบติดตามเอกสารออนไลน์

อ่านต่อ..             Poster..

KM กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้เครื่องอัดฟางข้าวหมักสําหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

อ่านต่อ..             Poster..

ความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

อ่านต่อ..

การให้บริการรถยนต์แก่ผู้บริหาร

อ่านต่อ..

การศึกษาดูงานเรื่อง EdPEx

อ่านต่อ..

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

อ่านต่อ..

การวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ..

สรุปถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนรู้

อ่านต่อ..

หมวด 4 การจัดการความรู้

อ่านต่อ..

นวัตกรรมการทาเจลประคบเย็นด้วยตนเองสำหรับลดอาการปวดและบวม

อ่านต่อ..

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191