การจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 


ข้อมูลการดำเนินการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ปี 2558)

1. รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2557

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

3. คำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (เพิ่มเติม)

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

6. แผนประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนข้อมูลการดำเนินการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ปี 2557)

1. แผนประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556

2. คณะกรรมการจัดการพลังงานและคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557

3. ข้อมูลจำนวนอาคาร สิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556

4. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (EMM)

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง กำหนดนโยบายอนุรักษณ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

6. คณะทำงานลดใช้พลังงาน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

7. รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2556

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มก.กพส. ครั้งที่ 1/2557 (9 มิ.ย. 2557)

9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน มก.กพส. ปี 2557 (เพิ่มเติม)