Copyright 2019 - วิทยาเขตกำแพงแสน

สูจิบัตรการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2017

เอกสารจากสำนักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารจากสำนักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คู่มือที่เกี่ยวข้องประกันคุณภาพ

เอกสารจากแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เอกสารเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

การคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตระดับคณะ(จัดทำโดย รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรอกข้อมูลแดชบอร์ด

contact

Facebook Plan&QA

Line

Email : plan.qa.kps@gmail.com