KPS princess 2560

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม            

      กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดเวลาไม่รับสมัคร) และสามารถ Download ใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://www.sasd.psd.kps.ku.ac.th หรือ https://goo.gl/YL3zS8

     วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีเปิด งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐  โดยลงทะเบียนและรับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ณ เต็นท์ประรำพิธีเปิด บริเวณสระพระพิรุณ โดยแต่งกายชุดนิสิตหรือชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับบุคลากรแต่งกายสุภาพ

kufair logo 02งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2560
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 034-351-394