นิทรรศการ
งานเกษตรกำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน

“เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ” ณ บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา “ความสัมพันธ์ของแมลงกับมนุษย์” จัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์ ความเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกันและเชื่อมโยงไปถึง แมลงทางปศุสัตว์ที่เข้ามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ จัดแสดงแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ได้แก่ แมลงอุตสาหกรรม เช่น ไหม ผึ้ง ครั่ง ตลอดจนแมลงที่กินได้และแมลงที่เป็นอาหารสัตว์ จัดแสดงแมลงที่มีโทษต่อมนุษย์ ได้แก่ แมลงที่เป็นศัตรูทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ฯลฯ ตลอดจนแมลงที่เป็นศัตรูพืชซึ่งมีผลต่อการทำเกษตรกรรม

ภาควิชาปฐพีวิทยา “คลินิกดิน รักษาดินให้อุดมสมบูรณ์” การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินเพื่อการผลิตพืช อย่างยืน นิทรรศการ"การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน "นิทรรศการ"การอนุรักษ์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน" รับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินฟรีด้วยชุดทดสอบ N-P-K และ pH test kit สามารถรับผลได้ทันทีพร้อมคำแนะนำการจัดการดินเบื้องต้น จำนวน 100 ตัวอย่าง

ภาควิชาพืชไร่นา “พืชไร่เพื่อสุขภาพ: Healthy Agronomy” เพื่อแสดงความห่วงใยใส่ใจสุขภาพของทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยการถ่ายทอด ความรู้การผลิตและนวัตกรรมพันธุ์พืชเพื่อสุขภาพ นิทรรศการ"การแสดงพันธุ์และผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อสุขภาพ" ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าว Low Gl ข้าวโพด สีม่วงแอนโทไซยานินสูง ถั่วเขียวต้านอนุมูลอิสระ มะพร้าวกะทิไขมันดีมีไฟเบอร์ นิทรรศการ "ลดสารเคมีเพื่อเกษตรกรสุขภาพดี" การจัดการวัชพืชโดย ไม่ใช้สารเคมี นิทรรศการแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชไร่ที่น่าสนใจ อาทิ อ้อย ถั่วเขียว และข้าวโพด นิทรรศการแสดงพันธุ์พืชจากภาคเอกชน เช่น พันธุ์ข้าวโพด ปาล์มน้ำมันลูกผสม นิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวธัญโอสถ น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ น้ำตาลทรายราคาถูก ข้าวป๊อบ เพื่อสุขภาพ น้ำตาลมะพร้าวแท้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากมะพร้าว ข้าวโพดหวานต้ม จากฟาร์มนิสิตพืชไร่นา

ภาควิชาพืชสวน “พืชสวน: มหัศจรรย์ สีสัน ความหลากหลายที่มีชีวิต” นิทรรศการทางพืชสวน (ผัก, ไม้ผล, ไม้ดอก ไม้ประดับ, Post-harvest, ไฮโดรโปนิกส์, Plant Factory/ Green House) นิทรรศการศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นิทรรศการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน และ AVRDC

ภาควิชาโรคพืช “สถานีรักษ์พืช” นิทรรศการการจัดการโรคพืช โรคพืชเฝ้าระวัง โรคพืชที่พบบ่อยและแนวทางป้องกันกำจัด Digital plant health: เทคโนโลยีดิจิตัลกับการวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ชุดตรวจสอบโรคพืชอย่างง่าย ชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus คลินิกสุขภาพพืช รับปรึกษาปัญหาด้านโรคพืชฟรี โดยคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร “ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร และการสื่อสารการเกษตร จำหน่ายสินค้าเกษตรที่นำไปสู่วิธีคิดชุดอื่น เช่น สินค้า เกษตรสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ (โดยนิสิต)

ภาควิชาสัตวบาล “ไข่สุขภาพ และกินอย่างไรให้เกิดประโยชน์” ข้อมูลด้านการผลิตไข่ของประเทศไทย คุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่ การผลิต Enriched-egg ชนิดต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลคุณประโยชน์ของสารอาหารที่มีต่อผู้บริโภค ไข่กับการลดน้ำหนัก การเลือกไข่และการเก็บรักษาเพื่อการบริโภค เรียนรู้ เพื่อเข้าใจลักษณะไข่ที่ผิดปกติชนิดต่างๆ (มีตัวอย่างประกอบ) สาธิตการตรวจสอบคุณภาพไข่

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร "Biotech for Life" ส่องกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาจุลินทรีย์ เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ ส่องดูรูปร่างและลักษณะ ของแบคทีเรียศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของเซลล์พืช ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของเซลล์สัตว์ สาธิตการทำโยเกิร์ต การสาธิตการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อในขวดแก้ว โมเดลโครงสร้าง DNA ขนาดใหญ่แสดงการบิดเกลียวของDNAแสดงให้เห็นถึงลำดับเบสคู่สมในสาย DNA แสดงพันธะทางเคมีของ DNA บอร์ดแสดงผลงานและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้จากเทคโนโลยีชีวภาพ ลุ้นรับรางวัล

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถานีวิจัยกาญจนบุรี, และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร) "เกษตรทันสมัย อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ" การดูแลสุขภาพดิน/การตรวจประเมินดิน/ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดิน โรคเมล็ดพันธุ์สำคัญมาก การตรวจ สุขภาพเมล็ดพันธุ์และการวินิจฉัยโรคพืช การสาธิตการตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์ กล้วยและการใช้ประโยชน์จากกล้วยการขยายพันธุ์ และคุณประโยชน์ของพญายอ สรรพคุณของสมุนไพรพญายอในทางการแพทย์ พืชพรรณรสเปรี้ยว มาตรฐานสินค้า เกษตรด้านจุลชีววิทยา เกณฑ์มาตรฐานของจุลินทรีย์ในสินค้าเกษตรจากการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืชได้อย่างไร กลไกของจุลินทรีย์ ในการส่งเสริมการเจริญของพืช ชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง...ดีจริง??? นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบิน สำหรับการพ่นสาร ส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อการส่งออก เมล็ดพันธุ์เพื่ออาหารปลอดภัย "รวงผึ้ง" ต้นไม้ ประจำรัชกาลที่ 10 กินได้สมุนไพรเป็นยา "ฟักทอง" ของดีอย่ามองข้าม ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านเดี่ยว คุณค่าผักโขมไทย ตัวอย่างผักโขมพันธุ์ต่างๆ อย่างน้อย 5 สายพันธุ์ คุณค่าทางโภชนาการของ ข้าวไร่พันธุ์ พื้นเมือง แสดงตัวอย่างข้าวและเมล็ดพันธุ์ โปสเตอร์แสดงคุณค่าทางโภชนาการ โปสเตอร์แนะนำสถานีวิจัยกาญจนบุรี โปสเตอร์การยกระดับผลไม้ไทย สู่มาตรฐานสากล งานวิจัยสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ยางพารา, กาแฟ) งานบริการวิชาการ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร การฝึกอบรม (โคเนื้อ,แพะ, ยางพารา) การฝึกงานนิสิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (โดมแมลง) ณ โดมแมลง “โดมผีเสื้อกลางวันสวยงาม และแมลงมีชีวิต” จัดแสดงผีเสื้อกลางวันสวยงาม หลากหลายชนิด จัดแสดงแมลงแบบมีชีวิตกลุ่มตั๊กแตนกิ่งไม้และใบไม้ จัดแสดงหนอนผีเสื้อหลากหลายชนิด จัดแสดงชนิดของพืชอาหารแมลงหลากหลายชนิด


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน นิทรรศการพันธุกรรม คือ ชีวิต (Germplasm is Life)
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ นิทรรศการ พันธุกรรม คือ ชีวิต (Germplasm is Life) เป็นการจัดแสดงความหลากหลากของพันธุกรรมพืชผักเขตร้อน ผักพื้นบ้าน ในรูปแบบ ผักซุ้ม ผักกระถาง การใช้พืชผักชนิดต่างๆ และเมล็ดพันธุ์ ตกแต่งเป็นมุมสวยๆ ได้แก่ แจกัน เมล็ดพันธุ์ยักษ์ และตะกร้ากระเจี๊ยบแดงยักษ์, ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะระในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, พืชผักพันธุ์ใหม่ ได้แก่ มะเขือเทศ สีดาทิพย์, ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง ผลใหญ่ เก็บเกี่ยวง่าย ลดต้นทุนแรงงานในการเก็บเกี่ยว พริกชี้ฟ้าลูกผสมพันธุ์ใหม่ เหมาะสำหรับ บริโภค สดและแปรรูป กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ มีปริมาณสาร Anthocyanin สูง, การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) Insect Hotel ใช้สำหรับล่อและเป็นที่อยู่อาศัยแมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนไข่-หนอน (Phonerotoma syleptae) สำหรับควบคุมหนอนเจาะฝักถั่ว (Maruca vitrata) การใช้พืชกับดักควบคุมแมลงศัตรูพืช สาธิตการทำกับดักศัตรูพืช, สาธิตการเปลี่ยน ยอดพันธุ์ดีกับต้นตอพันธุ์ที่แข็งแรง (เอากลับบ้านได้)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร : แพลตฟอร์มผลิตพืชสำหรับอนาคต, เครื่องอัดกระทงใบตอง, เครื่องรีดกาบกล้วยสำหรับทำเชือกกล้วย, เครื่องปอก มะม่วงดอง, ผลิตภัณฑ์นมมะพร้าวอัดเม็ด, การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการใช้เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์, การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน : ทุ่นตรวจสภาพการไหลของน้ำ

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร : เครื่องต้นแบบฆ่าเชื้อและผสมเครื่องดื่มอัตโนมัติ, อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอัตราการหายใจของผลไม้, ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากข้าว ผัก และผลไม้อินทรีย์, โปรแกรม Datalogger สำหรับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ, เครื่องตอกนมอัดเม็ดขนาดเล็ก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : โมเดลบ้านพักอาศัยแนวร่วมสมัย, โครงการแสดงผลงานการแข่งขันสะพานเหล็ก ASIA BRICOM, การเสริมเหล็ก เพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว, การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยในงานบล็อกประสาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ระบบสร้างแรงลอยตัวภายนอกยานพาหนะแบบฉับพลันเพื่อป้องกันการจมน้ำของยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ, ระบบฟื้นฟูผู้ป่วย office Syndome, ระบบฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยสูงอาย ุและผู้ประสบอุบัติเหตุ, ระบบโซลาร์เซลล์ติดตาม ดวงอาทิตย์อัตโนมัติแบบ 2 แกน, เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยก๊าซชีวภาพ, ระบบเคลือบผิวพืชดอกและผลไม้ด้วยละอองไอเย็นเสริมประจุไฟฟ้า และควบคุมการกลั่นตัวด้วยคลื่นความถี่ใกล้เสียง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : บ้านอัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียง, เครื่องวัดความชื้นเมล็ดชาแบบพกพา, โปรแกรมวิเคราะห์อัตราการงอกของ เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้การประมวลผลภาพ, ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัจฉริยะสำหรับตู้เพาะปลูกพืช

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานด้วยเครื่องให้อาหารปลาสวยงาม, โมเดลต้นแบบในการจำลองการปรับปรุงกระบวน
การสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง, IE-Logis Apps, โครงการ Universal Language : Know how to read'em,know how to write'em

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม : ต้นแบบเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านคุณภาพสูง, โครงการสาธิต การผลิตสารซักล้างชีวภาพ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

นิทรรศการด้านสัตวแพทย์ หัวข้อ “20 ปี กองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า” ณ บริเวณสระพระพิรุณ วัน 3 - 4 ธันวาคม 2561 08.30-16.00 น.โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว (รับจองผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว) โรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นิทรรศการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (ฟรีทุกรายการ) วันที่ 8 ธันวาคม 2561 (คอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.) 09.00-15.00 น. บริการ ทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย พร้อมคำแนะนำการออกกำลังกาย, ให้ความรู้และบริการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ, กิจกรรมการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆ  การแข่งขัน "eSport Championship 2018 @ Sport  Game : FIFA 18"

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การจัด นิทรรศการด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ บริเวณสระพระพิรุณ การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การออกร้านค้าของคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการตรวจดวงชะตา เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตขัดสน “ทุนจิตเมตตา” แก่นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นิทรรศการงานวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะประมง

นิทรรศการด้านการประมง โดยความร่วมมือของ 5 สถานีวิจัยของคณะประมง ณ บริเวณสระพระพิรุณ
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน :
 มีอยู่ มีกิน เพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ, พัฒนาการเลี้ยงปลานิลในประเทศโมซัมบิก สถานีวิจัย 
ประมงศรีราชา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (หอยแมลงภู่ และปลาการ์ตูน) 
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ : ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า 
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม : การเลี้ยง ปูทะเลขุนในบ่อซีเมนต์แบบพัฒนา สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน : การพัฒนาอาชีพ ชุมชนชายฝั่ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและชุมชน ณ บริเวณสระพระพิรุณ ดังนี้ นิทรรศการ “ต้นไม้ทรงปลูก ณ สวนแสนปาล์ม” โดย แสนปาล์มแลนด์สเคป, นิทรรศการ “ส่งเสริม..เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”, นิทรรศการ “บุตรเกษตรกร.. เกษตรกรแห่งอนาคต (Young Smart Farmer)”, นิทรรศการ “เปิดโลกสื่อสร้างสรรค์ Kaset Cafe”

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

นิทรรศการหอสมุดและสื่อการศึกษา จัดโครงการ “ศาสตร์พระราชา : รวมภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรไทย” ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “ธ เสด็จตามรอยพ่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, นิทรรศการหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท, กิจกรรม Book Fair ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561

Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2018 (ThaiTAM2018)
จัดแสดงวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณภาควิชาเกษตรกลวิธาน พิธีเปิดงาน วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 09:30 น. จัดโดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดมหกรรมงานแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในภูมิภาค รวมทั้งได้จัดการเจรจาธุรกิจการค้า โดยนำผู้ค้าที่สนใจสินค้าจากประเทศไทยจากประเทศในทวีปแอฟริกาและอาเซียน การสาธิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแปลงสาธิตขนาดใหญ่ทั้งพี้นที่ ไร่และพื้นที่ลุ่ม การจัดแสดงรถแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรกลเกษตรในการเตรียมดิน เครื่องจักรกลเกษตรในการปลูกพืช เครื่องจักรกลเกษตรในการดูแลรักษาพืช เครื่องมือฉีดพ่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งอุปกรณ์ ทางด้านการเกษตรอื่นๆ จากบริษัทชั้นนำของเมืองไทยกว่า 50 บริษัท และนิทรรศการหน่วยราชการอื่นๆ อีกมากมาย http://www.ThaiTam.org

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

นิทรรศการพันธุ์ข้าวมีคุณค่าและมูลค่าสูง เช่น ข้าวน้ำตาลต่ำ ข้าวต้านมะเร็ง ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวทนแล้ง ข้าวทนร้อน ข้าวทนโรค และข้าวทนแมลง, ชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เพื่อการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ, สุขสำราญกับเมนูข้าวปั่น เพื่อความเยาว์วัย

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus