ตลาดนัดวิจัย

เชิญชมผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมกว่า 100 ผลงาน ณ บริเวณสระพระพิรุณ
ด้านนวัตกรรม
เครื่องอัดกระทงใบตองใส่อาหารแทนการใช้ภาชนะจากโฟม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์จากอนุภาคนาโนสารกึ่งตัวนำ ที่มีราคาถูกเพื่อต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต, นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อการส่งออก, อากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งภายใต้หลักการทางชีวภาพ, หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร, หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวและคัดแยก ผลมะม่วง, กระบวนการลดการสูญเสีย ยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอฉายรังสีเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา, เครื่องกรองน้ำชนิดคว่ำถัง, เครื่องกรอง น้ำไฮเทค, ผลิตภัณฑ์ทรายแมว, การเพิ่มมูลค่าให้กับเอทานอลที่ได้จากกากน้ำตาลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาปิโตรเลียม, ชุดปลูกเมล่อนพลังแสงอาทิตย์, นวัตกรรมการผลิตไหมอีรี่, ระบบเตรียมฟิล์มบางราคาถูกด้วยกระบวนการสสารเพื่อใช้เตรียมสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์, การพัฒนาเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, ใบมีดเกี่ยวข้าววางรายประสิทธิภาพสูง, เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ด, เครื่องผ่าทุเรียนเชิงอุตสาหกรรม ฯลฯ

ด้านพืช/สัตว์
ข้าวปิ่นกระเกษตร+4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำในสร้างพันธุ์ “ข้าวหอมมะลิ+4” ที่สามารถต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้คอรวง เพลี้ยกระโดด และทนน้ำท่วมฉับพลันได้พร้อมๆกัน มีผลผลิตสูงกว่า 1 ตันต่อไร่ และมีดัชนีน้ำตาล ต่ำกว่าข้าวบัสมาติ ข้าวหอมปิ่นเกษตร+4จะเป็นความหวังของชาวนาในเขตชลประทานที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวพันธุ์อื่นๆ, ฟักทองรับประทานสดพันธุ์ KPS-Sri-10-R, มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5, พันธ์ใหม่ผลดกทนทานโรค ,พริกชี้ฟ้าลูกผสม, น้ำมะขาม ป้อมเพื่อสุขภาพ, นมแพะ-เนื้อแพะ ครบวงจร, โคเนื้อพันธุ์วากิว พันธุ์กำแพงแสน, ปลานิล 4.0, กล้วยน้ำหว้าพันธุ์มะลิอ่อง, กล้วยหอม, มันพื้นบ้าน

ด้านสังคม
นวัตกรรมทางการศึกษาเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus