เงื่อนไขว่าด้วยการเข้าร่วมจําหน่ายสินค้า งานเกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ 23 วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562

 1. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าจะต้องจำหน่ายสินค้าตามชนิดและประเภทตามพื้นที่ ที่แจ้งหรือระบุไว้ในใบจอง ร้านค้าเท่านั้น ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวข้างต้นต้องได้มาถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำมาจำหน่าย ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
 2. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้า ที่จำหน่ายให้ชัดเจน
 3. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตลอดจนห้ามเล่นการพนัน ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
 4. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าต้องติดป้ายชื่อร้านค้าพร้อมที่อยู่รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์แสดงให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจระเบียบร้านค้า
 5. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าห้ามโอนสิทธิ์หรือแบ่งพื้นที่ภายในร้านค้าให้ผู้อื่นใช้ในพื้นที่ภายในร้านค้าในการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ได้สิทธิ์ยื่นใบคำร้องขออนุญาตและได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากคณะกรรมการฝ่าย
  จัดหารายได้แล้วเท่านั้น
 6. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าต้องแสดงบัตรประจำร้านค้าและใบเสร็จรับเงิน รวมถึงยินยอมให้คณะอนุกรรมการ ฝ่ายตรวจระเบียบร้านค้าตรวจสอบได้ทุกเวลา
 7. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าสามารถจัดวางสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้เพียงในแนวเต็นท์/ล็อคหรือแนวสแลนที่ติดตั้งโดยมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น
  ห้ามผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าจัดวางสินค้าล้ำออกนอกเต็นท์/ล็อคหรือนอกสแลน ซึ่งจะเป็นการกีดขวางการจราจร รวมถึงห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์/ล็อคหรือสแลนและห้ามกางร่มหรือผูกผ้าใบหลังคาบังแดดหน้าร้าน ตลอดจนการต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด
 8. การเปิดเครื่องเสียงในการจำหน่ายสินค้า ต้องไม่ส่งเสียงดังจนรบกวนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 9. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าหรือลูกจ้างของผู้ได้สิทธิ์กระทำการใด ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ เปลี่ยนแปลงไป
  จากเดิม เช่น เปิดหลังคาเต็นท์/ล็อคร้านค้า ตัดสแลน ม้วนสแลนที่กั้นด้านหลังขึ้น หรือต่อเติมสร้างห้องน้ำบริเวณหลังเต็นท์/ล็อค ร้านค้า เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่าย จัดหารายได้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณี ๆ ไป
 10. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าหรือลูกจ้างของผู้ได้สิทธิ์กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในระหว่างการจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรกำแพงแสน
 11. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าต้องพึงระวังการตอกหลักหรือขนสินค้าหนัก ที่ทำให้ท่อน้ำสปริงเกอร์ที่ฝังไว้ใต้ดิน ชำรุดเสียหาย
  หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 12. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าสามารถเข้าจัดร้านค้าได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และหลังเสร็จสิ้นการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน
  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ไม่เกินเวลา 18.00 น.
 13. ในระหว่างการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ถ้าเกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือเหตุการณ์อื่นใด อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของผู้ได้รับสิทธิ์ร้านค้าและบริวาร หากความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิใช่ความผิด
  ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยฯ
  ได้ทั้งสิ้น   
 14. การดำเนินการเมื่อผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าฝ่าฝืนบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าฯ
  1. (ครั้งที่ 1) เมื่อตรวจสอบพื้นที่ พบว่าผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าฝ่าฝืนเงื่อนไขฯ จะดำเนินการตักเตือนด้วยวาจา
  2. หากผู้ได้สิทธิ์ร้านค้ายังมิได้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ทันที  และผู้ได้รับสิทธิ์ต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ฝ่ายจัดหารายได้ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายและผู้ได้สิทธิ์ร้านค้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย ฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ และมีสิทธิ์ริบบรรดาเงินใด ๆ ที่ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยฯ ไว้แล้ว และผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าต้องดำเนินการขนย้ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) ออกจากพื้นที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายจัดหารายได้ ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าไม่ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ร้านค้า ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าจะยินยอมให้ฝ่ายจัดหารายได้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
 15. ผู้ได้รับสิทธ์ร้านค้า ต้องได้รับสิทธิ์ผ่านการจองพื้นที่โดยฝ่ายจัดหารายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือตัวแทนซึ่งได้รับอนุญาต เท่านั้น หากได้รับสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ขอสงวนสิทธิ์ยึดพื้นที่ร้านค้าคืนทันที โดยมิต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น และไม่มีสิทธิ์ในการจองพื้นที่ร้านค้างานเกษตรกำแพงแสนทุกปี
 16. มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 17. การพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. การขนส่งสินค้าเข้าร้านค้า แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1. เช้า ก่อน 09.00 น. 2. ช่วงเย็น หลัง 23.00 น.
 19. ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้ามีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณร้านค้า
 20. วันจองพื้นที่ร้านค้าผู้ได้สิทธิ์ล็อคร้านค้าต้องชำระค่าติดตั้งและค่าดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ในใบจองพื้นที่ร้านค้า
  • มิเตอร์ไฟฟ้า   5 แอมป์  ค่าติดตั้งราคา 1,500 บาท ค่าดูแล 370 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,870   บาท
  • มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ ค่าติดตั้งราคา 2,000 บาท ค่าดูแล 550 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,550  บาท
  • มิเตอร์ไฟฟ้า 30 แอมป์ ค่าติดตั้งราคา 4,000 บาท ค่าดูแล 650 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,650   บาท
 21. ผู้ได้สิทธิ์ล็อคร้านค้าติดต่อขอรับมิเตอร์ไฟฟ้าในวันที่เข้าจัดร้านค้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น. บริเวณจุดประสานงานร้านค้า ด้านข้างเวทีกลาง                             
 22. ผู้ได้สิทธิ์ล็อคร้านค้าต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ 10 บาท กรณีใช้กระแสไฟฟ้าไม่ถึง 50 หน่วย ต้องชำระค่า  กระแสไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นเงิน 500 บาท
 23. ฝ่ายจัดหารายได้จะดำเนินการจดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ส่วนการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2562 จะใช้การเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง (วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ผู้ได้สิทธิ์ล็อคร้านค้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าตลอดการจัดงาน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหารายได้
  ลงพื้นที่จัดเก็บเงิน 
 24. ผู้ได้สิทธิ์ล็อคร้านค้าจะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เมื่อชำระค่าไฟฟ้าและส่งคืนมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยนำหลักฐานมาขอรับเงินคืน ดังนี้
  • ใบสำคัญรับเงินค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มีชื่อระบุไว้ในใบสำคัญรับเงิน
  • กรณีผู้รับเงินแทนต้องนำหลักฐาน 24.1 , 24.2 และหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

 1. ห้ามจำหน่ายน้ำดื่ม (น้ำเปล่า) เป็นชุดให้แก่ลูกค้า (สำหรับร้านอาหารตั้งโต๊ะ)
 2. ต้องจำหน่ายน้ำดื่ม (น้ำเปล่า) ตราพระพิรุณของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น หากตรวจพบว่ามีการจำหน่ายของยี่ห้ออื่นปรับครั้งละ 500 บาท 
 3. ร้านจำหน่ายปลาหมึกสด (ย่าง) ห้ามเตรียมวัตถุดิบในบริเวณงานเด็ดขาด
 4. ผู้ได้สิทธิร้านค้าประเภทอาหารทุกชนิด ห้ามทิ้งเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ ต้องแยกเศษอาหารใส่ถุงขยะดำและซ้อน 2 ชั้น ก่อนนำไปทิ้ง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ
 5. มหาวิทยาลัยฯ งดใช้ถุงหิ้วพลาสติกและกล่องโฟมในการจำหน่ายอาหาร หากตรวจพบว่ามีการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและกล่องโฟม ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเตือนครั้งแรก และครั้งต่อไปปรับครั้งละ 500 บาท

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าทั่วไป

 1. ต้องจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของแบรนด์สินค้า
 2. มหาวิทยาลัยฯ งดใช้ถุงหิ้วพลาสติกในการบรรจุสินค้า หากตรวจพบว่ามีการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเตือนครั้งแรก และครั้งต่อไปปรับครั้งละ 500 บาท

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

 1. ห้ามวางเฟอร์นิเจอร์เกินเส้นขาวจราจรบนถนน หากตั้งเกินจะดำเนินการดังนี้
  • (ครั้งที่ 1) ตักเตือนด้วยวาจา
  • (ครั้งที่ 2)  หากพบว่ายังไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎของมหาวิทยาลัยฯ ปรับครั้งละ 500 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยฯ
 2. ให้ดำเนินการจัดเก็บร้านให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ไม่เกินเวลา 18.00 น.

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายต้นไม้

 1. ประเภทสินค้าต้นไม้ที่จำหน่ายต้องได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายพืชพันธุ์ไม้ต้องห้ามและต้องเป็นสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้ตามกฎหมาย
 2. ห้ามวางต้นไม้เกินเส้นขาวจราจรบนถนน หากตั้งเกินจะดำเนินการดังนี้
  • (ครั้งที่ 1) ตักเตือนด้วยวาจา
  • (ครั้งที่2) หากพบว่ายังไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎของมหาวิทยาลัยฯ ปรับครั้งละ 500 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยฯ
 3. ห้ามจำหน่ายต้นไม้ที่ตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู ห้ามตั้งเกินสแลนที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ติดตั้งไว้
 4. ห้ามนำผลไม้มาจำหน่าย ในร้านจำหน่ายต้นไม้
 5. ให้ดำเนินการจัดเก็บร้านให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ไม่เกินเวลา 18.00 น.

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง

 1. มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ผู้ได้สิทธิ์ร้านค้าขายสัตว์เลี้ยงทุกชนิดยกเว้นสัตว์ปีก และสินค้าที่จำหน่ายต้องได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำมาจำหน่ายได้ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535    และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
 2. ต้องไม่นำสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเข้ามาจำหน่ายในงานเกษตรกำแพงแสน

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการสวนสนุก

 1. ห้ามมีเครื่องเล่น ผาดโผน ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นเด็ดขาด
 2. ห้ามมีการละเล่นที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus